Fundacja Kabaret

Fundacja Kabaret

Fundacja Kabaret to przestrzeń, w której stykają się dwie epoki. Pragniemy by czar dawnych lat nie przeminął. Promując sztukę kabaretu rewiowego, tworzonego przez utalentowanych artystów, ułatwiamy młodym wykonawcom piąć się po szczeblach artystycznej drogi. Tworzymy nietuzinkowe miejsce dla odbiorców, szukających niezapomnianych odczuć estetycznych. Trzy grupy artystyczne (wokalna, taneczna i aktorska) tworzą szereg wspaniałych programów.

Statut Fundacji „Kabaret”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Kabaret”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. 46 poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Barbarę Lorenzetti, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Elżbietę Dudkowską – Wawrzycką, w kancelarii notarialnej w Krakowie, Plac Wolnica 12a/3, w dniu 25.10.2013 roku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 2. Fundacja używa znaku graficznego, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego,

 2. działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania,

 3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 4. działalność wspomagająca rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,

 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 6. działalność charytatywna,

 7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 8. działalność na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym koncertów muzycznych, przedstawień teatralnych, wystaw, prezentacji i innych.

 2. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji społecznej i obywatelskiej.

 3. Prowadzenie działalności w zakresie prezentacji i upowszechniania kultury innych narodów.

 4. Promowanie i wspieranie młodych artystów.

 5. Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i kulturalnych, , w tym dla dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 6. Prowadzenie działalności obiektów i placówek kulturalnych i edukacyjnych.

 7. Inicjowanie i współudział w akcjach i działaniach społecznych integrujących społeczności lokalne.

 8. Organizowanie zbiórek publicznych, prowadzenie projektów stypendialnych i projektów wsparcia materialnego osób uzdolnionych artystycznie.

 9. Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia aktywnego udziału osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym i kulturalnym.

 10. Promowanie osób fizycznych i prawnych wspierających finansowo lub organizacyjnie działalność pożytku publicznego.

 11. Podejmowanie współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów z innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

  1. darowizn, spadków, zapisów,

  2. dotacji i subwencji osób prawnych,

  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  4. dochodów z majątku fundacji,

  5. odsetek bankowych,

  6. dochodów z odpłatnej działalności statutowej,

Działalność gospodarcza

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 2. Decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Fundator

 2. Rada Fundacji

 3. Zarząd Fundacji

Fundator

§ 12

 1. Do kompetencji Fundatora należy:

  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

  3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

  4. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium.

  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.

 2. Fundator podejmuje decyzje określone w § 12 ust. 1 w formie pisemnych rozporządzeń – na wniosek pozostałych organów Fundacji lub z własnej inicjatywy.

 3. W razie śmierci Fundatora, jego miejsce zajmuje osoba przez niego wskazana aktem notarialnym. Jeśli osoba ta nie zostanie określona przez Fundatora jego następca zostanie wybrany przez Zarząd większością 2/3 głosów.

§ 13

Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora – poza prawem powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest powoływana na 3 – letnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 3. Każdy członek Rady Fundacji może być odwołany w dowolnym czasie.

 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

  1. odwołania

  2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  4. śmierci członka.

 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.

§ 15

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. nadzór działalności Zarządu Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

  2. badanie stanu majątkowego Fundacji, w tym badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych,

  3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu,

  4. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,

  5. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,

  6. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,

  7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

Zarząd

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.

 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. odwołania

  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub Rady Fundacji,

  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  4. śmierci członka Zarządu.

 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w każdym momencie.

 4. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi Fundator – Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  3. realizacja celów statutowych,

  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  6. wyznaczanie zakresu odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej,

  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  8. składanie wniosku o zmianę statutu,

 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności.

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, powiadamiając pozostałych członków Zarządu o terminie w sposób przez nich wskazany na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

Rozdział V. Ograniczenia członków organów Fundacji i zakazy

§ 21

 1. Członek Rady Fundacji:

  1. nie może być członkiem Zarządu ani osobą pozostającą z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 2. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tym organie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracowników lub ich osób bliskich.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

 2. Zmiany statutu nie mogą ograniczać celów określonych w akcie założycielskim.

§ 24

 1. Wszelkich czynności prawnych związanych z likwidacją Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone na mocy zapisów niniejszego statutu na rzecz podmiotu wskazanego przez likwidatora.

Statut został przyjęty dnia 07.09.2014 – Barbara Lorenzetti